REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenia Miłośników i Posiadaczy Motocykla JUNAK SFM i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Stowarzyszenie jest niezależne ideowo i organizacyjnie od wszelkich partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym i religijnym.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest Grodzisk Wielkopolski ul. Kąkolewska 94A

2. Cel i środki działania

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) zrzeszanie miłośników i posiadaczy motocykla Junak SFM produkowanego w Szczecińskiej Fabryce Motocykli,
b) gromadzenie dokumentów, danych, informacji związanych z historią produkcji i użytkowania motocykla Junak SFM,
c) organizowanie spotkań z ludźmi związanymi z produkcją motocykla Junak SFM oraz z użytkownikami,
d) propagowanie podnoszenia na wyższy poziom sprawności technicznej i wartości historycznej istniejących egzemplarzy Junaka SFM,
e) poszukiwanie osób związanych z historią konstruowania, produkcji i sportu związanych z Junakiem SFM,
f) ratowanie przed zniszczeniem materiałów o wartości historycznej związanych z Junakiem SFM,
g) reprezentowanie osób zrzeszonych na zewnątrz środowiska.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę z innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,
b) organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,
c) gromadzenie środków finansowych na realizację celów,
d) pomoc przy renowacji zachowanych Junaków w zgodzie z technologią Szczecińskiej Fabryki Motocykli,
e) wymiana doświadczeń z innymi środowiskami kolekcjonerskimi,
f) współpracę z władzami lokalnymi i krajowymi.

3. Władze Stowarzyszenia

§ 8

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 9

1. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem należących do kompetencji Przedstawiciela.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a) ustalenie kierunków działania i rozwoju
b) wybór i odwołanie Przedstawiciela,
c) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
d) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 11

1. Uchwały Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu po 30 minutach bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 12

Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Stowarzyszenia.

§ 13

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 3 lata. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zgromadzenia Członków z zachowaniem &11 ust. 1 i 2

§ 14

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d) dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu, uchwałami Zgromadzenia Członków oraz treścią umów zawartych przez Stowarzyszenie,
e) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

§ 15

Decyzje Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

4. Członkostwo

§ 16

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:

a) złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu,
b) złoży pisemną deklarację przystąpienia oraz wpłaty składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez Zgromadzenie Członków,
c) o przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Przedstawiciel. Nie dotyczy to członków założycieli.

2. Na odmowę przyjęcia przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków, które Przedstawiciel jest obowiązany zwołać w ciągu dwu tygodni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez osobę, której odmówiono przyjęcia. Uchwała Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 17

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,
c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia, w szczególności o których mowa w §6 Regulaminu.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku :

a) śmierci członka,
b) rezygnacji z członkostwa dokonanej w formie pisemnej i skierowanej do Przedstawiciela,
c) wykluczenia członka na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków,

2. W przypadku rezygnacji z członkostwa wygasa ono z chwilą skutecznego doręczenia Stowarzyszeniu oświadczenia o rezygnacji.

3. Zgromadzenie Członków uprawnione jest do podjęcia uchwały o wykluczeniu członka w przypadku:

a) rażącego naruszenia przezeń regulaminu Stowarzyszenia,
b) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy,
c) wprowadzenia w błąd Przedstawiciela lub Członków Stowarzyszenia celem osiągnięcia korzyści majątkowych.

4. W razie podjęcia uchwały o wykluczeniu, Przedstawiciel zawiadamia Członka na piśmie wskazując przyczynę oraz termin wykluczenia.

5. Majątek Stowarzyszenia

§ 19

Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:

a) składek członkowskich
b) dotacji
c) darowizn
d) zbiórek publicznych
e) spadków, zapisów

§ 20

Środki, o których mowa §19, gromadzone są na rachunku bankowym.

§ 21

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, uchwałami Zgromadzenia Członków oraz postanowieniami umów, zawartych przez Stowarzyszenie.

§ 22

Spory majątkowe pomiędzy Stowarzyszeniem a jego Członkami rozstrzygane będą według przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Postanowienia końcowe

§ 23

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Grodzisk Wlkp. 2018.11.27