Ubezpieczenie OC dla pojazdów historycznych

You are currently viewing Ubezpieczenie OC dla pojazdów historycznych

Witam wszystkich pasjonujących się starszą motoryzacją.

Poniżej postaram się opisać i wyjaśnić kwestie związane z ubezpieczeniem OC pojazdów historycznych. Myślę, że jest to aspekt interesujący wielu z Was zwłaszcza, że ostatnio powstało w tej sprawie trochę zamieszania.

ROZDZIAŁ I – Definicje

Dla lepszego zrozumienia poniższego artykułu pozwolę sobie zamieścić definicję pojazdu historycznego zgodnie z: Art. 2 ust. 1 pkt 11  ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pojazd historyczny – pojazd mechaniczny, będący:
–  pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, czyli: pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków (tzw. „żółte tablice” rejestracyjne), a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 –  pojazdem mającym co najmniej 40 lat,
–  pojazdem mającym co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

 UWAGA: Wiek pojazdu (dla ubezpieczyciela) ustalany jest na postawie daty produkcji wpisanej w Dowodzie Rejestracyjnym.

ROZDZIAŁ II – Ubezpieczenie OC

Zgodnie z: Art. 23.1 pkt. 1a  ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych właściciele zarejestrowanych pojazdów historycznych nie mają obowiązku posiadania umowy OC.

Inaczej i w lekkim uproszczeniu mówiąc każdy pojazd posiadający „Żółte tablice” oraz każdy pojazd posiadający więcej niż 40 lat (dane z dowodu rejestracyjnego) już bez względu na rodzaj tablic rejestracyjnych nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Oczywiście z chwilą wprowadzenia takiego pojazdu do ruchu (poruszanie się po drogach publicznych) ubezpieczenie OC musi być aktualne (Art. 29.1 pkt. 1  ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Tego typu uregulowania ułatwiają procedurę przerejestrowania lub pierwszej rejestracji po ponownym przywróceniu pojazdu „do życia”. Po prostu w Wydziale Komunikacji nie ma obowiązku przedstawiać aktualnej umowy OC. Ubezpieczenia można dokonać później, w wygodnym dla użytkownika terminie.

Dodatkowo pojazdy historyczne można ubezpieczać na okres krótszy niż 12 miesięcy, jednak nie krótszy niż 30 dni. Mowa tu o umowie ubezpieczenia krótkoterminowego (Art. 27.1 pkt. 5  ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Niestety. W przypadku zawarcia takiego typu ubezpieczenia nie mamy żadnych zniżek. W praktyce wygląda to tak, że ubezpieczenie krótkoterminowe zawarte na okres 3 miesięcy (np. wakacje) finansowo wynosi mniej więcej tyle ile ubezpieczenie całoroczne z uwzględnionymi już w tym przypadku zniżkami. Przy chęci zawarcia umowy ubezpieczenia krótkoterminowego zalecam zatem wcześniejszą konsultację z ubezpieczycielem celem skalkulowania opłacalności takiego przedsięwzięcia.

WAŻNE: Należy pamiętać aby przy zakupie pojazdu nie mającego jeszcze 40 lat i nie posiadającego „żółtych tablic” a jednocześnie nie mającego aktualnego ubezpieczenia OC zawrzeć umowę OC z ubezpieczycielem z datą co najmniej taką jak figuruje na umowie kupna-sprzedaży. W przeciwnym razie należy się liczyć z karą wystosowaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za powyższe niedopełnienie formalności lub za innego typu nieterminowe uiszczanie opłat OC (np. wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej u jednego ubezpieczyciela i nie zawarcie jej u innego) przewiduje stawki (rok 2018):

– do 3 dni – 840 pln,
– do 14 dni – 2100 pln,
– powyżej 14 dni – 4200 pln (dwukrotność krajowej płacy minimalnej),

Powyższe stawki uzależnione są od minimalnej płacy krajowej, tak więc w roku 2019 należy spodziewać się ich podwyższenia.

WAŻNE: Motocykle podlegają połowie powyższych stawek.

ROZDZIAŁ III – Zniżki w ubezpieczeniu OC

Podstawowe (standardowe) naliczanie zniżek dla pojazdów historycznych jest dokładnie takie samo jak w przypadku pojazdów „współczesnych”.

Pojazdy historyczne mają jednak możliwość skorzystania z dodatkowych zniżek.

Do 19.12.2018 obowiązywało porozumienie pomiędzy PZM i PZU. Na jego mocy każdy kto posiadał pojazd, którego wiek przekraczał 25 lat oraz okazał aktualną legitymację członkowską PZM (aktualna polisa SOS PZMot) otrzymywał dodatkowo 70% zniżki od kwoty już uwzględniającej zniżki podstawowe. Rodzaj tablic rejestracyjnych nie miał znaczenia. Koszt polisy SOS PZMot. w 2018 roku wynosił 85 pln. Zakup jednej takiej polisy w PZM skutkował zniżkami w PZU na wszystkie pojazdy ubezpieczającego spełniające powyższe kryteria. Tak więc było warto.

Niestety PZU uznając, iż porozumienie działa wyłącznie na korzyść tylko jednej strony oraz zaczyna powodować różnego rodzaju nadużycia czy też generować zjawiska patologiczne odstąpiło od honorowania zasad porozumienia.

# Obecnie PZU, po zmianach które weszły w życie 19.12.2018 roku uchwaliło, że dodatkowa 70% zniżka przysługiwać będzie właścicielom pojazdów na żółtych, zabytkowych tablicach rejestracyjnych lub pojazdów spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) jest pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – czyli pojazdem, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazdem wpisanym do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;
b) jest pojazdem mającym co najmniej 25 lat i uznany jest przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.”

W praktyce wygląda to tak, że np. dla właściciela motocykla Junak M10 ze standardowymi zniżkami na poziomie 65% koszt ubezpieczenia na dzień pisania artykułu wynosi 154 pln. Nawiasem mówiąc w PZU wszystkie motocykle niezależnie od pojemności silnika mają tę samą stawkę ubezpieczenia OC. Posiadając natomiast „żółte tablice” rejestracyjne (to jest obecnie jedyny warunek) za ubezpieczenie OC na ten sam motocykl Junak M10 zapłacimy tylko 46,2 pln. Oczywiście trzeba pamiętać, że koszt rejestracji motocykla na „żółte tablice” waha się w granicach. 800 do 1000 pln. Tak, więc każdy właściciel pojazdu historycznego sam musi rozważyć opłacalność takiego przedsięwzięcia.

# PZM porozumiał się jednak z Compensą. Na mocy tego porozumienia, podobnie jak wcześniej członkowie PZM (posiadacze polisy SOS PZMot) w Compensie w zależności od modelu i wieku pojazdu mogą uzyskać nawet do 70% zniżki.

Tak, więc nie jest to dokładnie to samo, co było wcześniej z PZU. Dokładnych, klarownych kryteriów przyznawania dodatkowych zniżek nie udało się mi ustalić. Compensa na chwilę pisania tego artykułu jeszcze nie opracowała odpowiedniego oprogramowania. Potencjalny chętny proszony jest o przedstawienie dowodu rejestracyjnego i karty członkowskiej PZM  celem jej skopiowania i wysłania do centrali. Tam zostanie dokonana wycena i po pewnym oczekiwaniu dany oddział będzie mógł udzielić odpowiedzi.

WAŻNE: Ogólna zasada przyznawania zniżek w Compensie. Compensa jest w stanie udzielić dodatkowej zniżki dla członka PZM maksymalnie do 70%, jednak końcowy wynik opłaty za OC nie może być niższy niż minimalna stawka ubezpieczenia OC dla danego pojazdu w tejże Compensie. Inaczej mówiąc, jeśli minimalna stawka OC dla danego pojazdu wynosi np. 500pln, to nic niżej nie uda się uzyskać.

Dla przykładu podaję minimalne stawki ubezpieczenia OC w Compesie obowiązujące na dzień pisania artykułu przy 65% zniżce standardowej:
– WSK 125 rok 1968 – 36 pln,
– MZ 250 rok 1973 – 60 pln,
– Junak M10 rok 1962 – 62 pln,

UWAGA: Powyższe stawki zaproponowano mi bez konieczności przedstawiania legitymacji członkowskiej PZM. A więc bez konieczności wydania dodatkowych 85 pln, które w tym przypadku już niczego nie zmienią.

Jak widać proponowane ceny są znacznie niższe niż w PZU.
Proponuję więc aby przed zakupem polisy w PZM upewnić się w Compensie ile będzie wynosić ubezpieczenie naszego pojazdu z uwzględnieniem wszystkich zniżek oraz porównać je z tym co oferują także inni ubezpieczyciele na rynku.

Poniższa tabela porównawcza została sporządzona na bazie ofert uzyskanych przez brokera dla konkretnego zarejestrowanego na normalne tablice (białe) motocykla Junak rok produkcji 1963 na dzień 11.03.2019. Wartości składki w PLN przy wpłacie jednorazowej. Region – Wielkopolska.

Towarzystwo
ubezpieczeniowe
Składka
zwykła
Składka
z kartą PZM
PZU S.A.146,0055,00
COMPENSA S.A.62,0053,00
GENERALI273,00-
UNIQA153,00-
GOTHAER350,00-

Dodaj komentarz